Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez GO VOD ltd. w portalu govod.tv

I. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

GO VOD - Usługa cyfrowego dostępu do treści multimedialnych w formie plików video

Cennik
- wykaz wysokości opłat pobieranych za korzystanie z poszczególnych Usług zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: https://govod.tv/konto-premium.

Karta płatnicza
- karta płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Kod Dostępu – ciąg znaków ustalany w celu umożliwienia Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do dowolnego Materiału udostępnianego za opłatą, nabywany przez Użytkownika za pośrednictwem Integratora SMS lub Operatora płatności.

Konto Użytkownika
– indywidualne konto Użytkownika znajdujące się na na Portalu, zarejestrowane w sposób określony w punkcie V Regulaminu, umożliwiające dostęp do wybranych Usług.

Materiał – każda treść udostępniana przez użytkowników GO VOD w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania, w tym treści w postaci tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, audiowizualnej.

Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie wiadomości e-mail, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Polityka prywatności – dokument opisujący sposób ochrony danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu, dostępna pod adresem: https://govod.tv/polityka-prywatnosci

Portal – każdy portal, serwis, platforma lub strona internetowa należące do GO VOD, w szczególności dostępne pod adresem www.govod.tv

Regulamin – niniejszy regulamin oraz regulaminy szczegółowe dot. korzystania z poszczególnych Usług, o którym mowa w pkt II ust. 2.

Urządzenie
– jakiekolwiek urządzenie elektroniczne dysponujące przeglądarką www lub aplikacją umożliwiającą uruchomienie Portalu.

Usługi – dostarczanie treści cyfrowych, w szczególności Materiałów, w celu ich odtworzenia przy użyciu przeglądarki internetowej, oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez GO VOD w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, Konta Użytkownika, Newsletter lub inne.

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.


II. Informacje ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez GO VOD ltd w ramach Portalu.
2. W ramach Portalu świadczone są w szczególności następujące Usługi:
 1) Udostępnianie Materiałów bez pobierania opłat bezpośrednio od Użytkowników;
 2) Udostępnianie Materiałów w ramach konta premium
 3) Newsletter.
3. Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z poszczególnych Usług naliczane są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w wysokościach określonych w Cenniku.
4. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
5. W celu prawidłowego korzystania ze wszystkich Usług w ramach Portalu:
 1) na komputerach przenośnych lub stacjonarnych wymagane/y/a jest:
   a. łącze o przepustowości co najmniej 6 Mbit/s,
   b. przeglądarka obsługująca standard HTML5, w szczególności: Google Chrome 34, Mozilla Firefox 30, Safari 5, Internet Explorer 9, MS Edge,
   c. system operacyjny w wersji co najmniej Windows 7 , Ubuntu 13,
   d. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,
   e. w przypadku niektórych części Portalu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”),
 2) Na urządzeniach mobilnych – wymagane jest posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym nie starszym niż iOS 7.0 lub Android 4.03.
6. Użytkownik zobowiązuje się:
1) przestrzegać zakazu dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
2) nie korzystać z Materiałów i innych elementów Portalu lub Portalu jako całości w jakikolwiek sposób wykraczający poza dozwolony Regulaminem;
3) nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci GO VOD oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usług lub ich składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu, w szczególności zakazane jest:
  a. utrudnianie innym osobom korzystania z Portalu;
  b. obchodzenie jakichkolwiek zabezpieczeń technicznych;
4) nie wykorzystywać Portalu w celu gromadzenia danych osobowych lub innych informacji dotyczących innych Użytkowników Portalu;
5) nie udostępniać oraz stosować odpowiednie środki, w celu uniemożliwienia osobom małoletnim dostępu do Materiałów, przeznaczonych dla osób pełnoletnich;
6) nie zapisywać Materiału z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, ani zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Materiału, w całości bądź we fragmentach;
7. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności ust. 11 powyżej, uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług danemu Użytkownikowi.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje również w przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne i odbiorniki telewizyjne.


III. Zasady udostępniania Materiałów
 
1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów i innych elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu należą do ich właścicieli
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Materiałów na zasadach i w czasie określonych w Regulaminie.
3. GO VOD nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów ani parametrów jakości odtworzenia danego Materiału w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy GO VOD a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od nas, w tym od urządzania, na którym dany Materiał jest odtwarzany.
4. GO VOD zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Materiałów udostępnianych na Portalu.
5. GO VOD nie odpowiada za awarie techniczne uniemożliwiające czasowy dostęp do portalu
6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału płatnego:
 1) po wprowadzeniu prawidłowego Kodu Dostępu lub 
 2. poprzez zasilenie portfela kryptowalut
7. Użytkownik dokonuje zapłaty za odtworzenie Materiału płatnego przy użyciu Kodu Dostępu poprzez jego aktywację w sposób i w terminie określonym w ust. 9, w chwili żądania. Szczegółowe informacje na temat ceny Materiałów płatnych, dostępnych wartości Kodów Dostępu i długość okresu, przez jaki Użytkownik może odtwarzać Materiał lub Materiały korzystając z Kodu Dostępu od momentu jego otrzymania, określone są w Cenniku.
8. Użytkownik nabywa Kod Dostępu za pośrednictwem Operatora Płatności lub Integratora SMS w wyniku wniesienia opłaty. Dostarczenie Kodu Dostępu następuje na zasadach określonych Operatora Płatności lub Integratora SMS, w szczególności poprzez wysłanie go do Użytkownika przy wykorzystaniu krótkiej wiadomości tekstowej na podany przez niego numer telefonu lub wiadomości e-mail na podany przez niego adres e-mail.
9. Aktywacja Kodu Dostępu następuje poprzez wpisanie go w wyznaczonym miejscu na stronach Portalu, tj. w zakładce dot. sposobu płatności za dany Materiał (otwieranej w efekcie żądania przez przeglądarkę Użytkownika odtworzenia danego Materiału udostępnianego za opłatą) z chwilą zażądania uruchomienia danego Materiału przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki.
10. W przypadku, gdy dla danego Urządzenia aktywny jest jeszcze aktywowany wcześniej Kod Dostępu, aktywacja nowego Kodu Dostępu nastąpi automatycznie w chwili zakończenia aktywności aktywowanego wcześniej Kodu Dostępu.
11. Kod Dostępu traci ważność i nie może być powtórnie użyty, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług, ani zwrotu opłaty wniesionej w celu jego uzyskania:
 1) w chwili jego pierwszego wpisania w wyznaczonym miejscu na stronach Portalu;
 2) jeżeli Użytkownik nie dokonał jego aktywacji w ciągu 30 dni od momentu jego zakupu;
 3) jeżeli Użytkownik po aktywacji Kodu Dostępu na urządzeniu mobilnym lub odbiorniku telewizyjnym usunął aplikację, z której dokonał aktywacji Kodu Dostępu.
12. Ryzyko utraty Kodu Dostępu w okresie pomiędzy jego uzyskaniem a aktywacją ponosi Użytkownik.

IV. Odstąpienie od umowy
 

1. Ze względu na charakter transakcji w sieci Bitcoin GO VOD nie ma możliwości zwrotu środków którymi opłacono konto premium. Z tego powodu prosimy o upewnienie się, że urządzenie na którym będą oglądane materiały spełnia warunki techniczne.

V. Konto Użytkownika
 
1. GO VOD umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Konta Użytkownika.
2. Konto Użytkownika może zarejestrować osoba, która ukończyła 16 lat.
3. Jeden Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto w Serwisie.
4. W ramach jednego konta oglądać jednocześnie materiały może maksymalnie 4 użytkowników.
5. Wniosek o rejestrację Konta Użytkownika składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronach internetowych Portalu, a w szczególności:
 1) podanie działającego adresu poczty elektronicznej; 
 2) wybranie: hasła;
 3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GO VOD;
 4) oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Polityki prywatności i akceptacją Regulaminu.
6. Rejestracja Konta Użytkownika następuje, w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego w wyniku połączenia się ze stroną Portalu przy pomocy adresu internetowego przesłanego na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.
7. Po pozytywnym przejściu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje Konto Użytkownika, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Portalu. Korzystanie z niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu wymaga dokonania stosownej opłaty, zgodnie z Regulaminem i Cennikiem.
8. GO VOD nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie, w przypadku kiedy nie ponosi winy za takie udostępnienie lub przejęcie.


VI. Ochrona danych osobowych


Ochronę danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu reguluje Polityka prywatności, dostępna na stronach internetowych Portalu pod adresem https://govod.tv/polityka-prywatnosci


VII. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
2. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa tel. (22) 597-30-00 fax (22) 597-31-80 www.krrit.gov.pl
3. Niniejszy regulaminu wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r.
4. Regulamin może być zmieniany przez Administratora na zasadach określonych poniżej. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana w Portalu wraz ze wskazaniem daty jego wejścia w życie. Relacje pomiędzy GO VOD a Użytkownikiem reguluje regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy o świadczenie danej Usługi do czasu zaakceptowania przez Użytkownika nowego Regulaminu.
5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.